Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Pentru ce merite au fost premiaţi laureaţii Premiului Naţional

Publicat 14:58 | 21 aug. 2012 // Republica Moldova, Social // 946 vizualizări

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie, 2012, „Cu privire la Premiul Naţional”, prezintă detalii privind laureaţii Premiului Naţional

Avînd la bază prevederile Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 şi în rezultatul votării secrete din data de 16 august curent, Comisia pentru decernarea Premiului Naţional a hotărît să decerneze Premiul Naţional următoarelor personalităţi:

Constantin SPÎNU, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, specialist de forţă în virusologie medicală, savant recunoscut în ţară şi peste hotare prin publicaţiile sale în reviste de prestigiu, privind optimizarea diagnosticului de laborator, supravegherii epidemiologice, sanitaro-virusologice, obţinerii, selectării, studierii şi evaluării substanţelor biologic active cu potenţial antiviral, antioxidant, imunomodulator şi antiinflamator, reuşeşete să abordeze noi principii conceptuale focusate asupra fortificării sănătăţii publice. În special, în premieră identifică şi evaluează proprietăţile oncogene ale virusului herpetic, descoperă împreună cu discipolii săi un nou marker genetic al virusului poliomielitic, izolează şi identifică variante originale de enterovirusuri, în baza investigaţiilor epidemiologice şi sanitaro-virusologice construieşte modele matematice de pronosticare a situaţiei epidemiologice, studiază şi evaluează modul de obţinere a substanţelor biologic active, identifică proprietăţile lor terapeutice.

Constantin SPÎNU este autorul, care a elaborat, înregistrat, patentat şi organizat fabricarea industrială a medicamentului antiviral „Pacovirină”, valorificarea produsului fiind apreciată în milioane lei. El a fost a fost recomandat de Laureatul Premiului de Stat, acad. Gheorghe ŢÎBÎNĂ.

Valeriu PASAT, doctor habilitat în istorie, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, exponent de vază al noii generaţii de istorici din Republica Moldova, specialist în domeniul istoriei naţionale contemporane, dezvăluind două direcţii fundamentale: evoluţia social-economică, administrativă, politică şi culturală a Moldovei sovietice în mediul regimului stalinist şi evoluţia relaţiilor dintre putere, Biserică şi enoriaşi în RSS Moldovenească, probleme tratate eronat sau tendenţios în istoriografia sovietică sau interzise de a fi abordate. Vastele investigaţii efectuate în peste 20 de arhive din Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Romania, s-au soldat cu depistarea şi colectarea unui volum imens de documente inedite, a căror folosire critică i-a permis cercetătorului să abordeze şi să trateze, în conformitate cu principiul adevărului istoric, cele mai grave pagini din istoria R.S.S.M. din anii 1940 – începutul anilor 1950 ai secolului al XX-lea. Ciclul de lucrări (11 volume de catre – monografii, culegeri de studii şi documente, lucrări memorialistice ale deportaţilor îngrijite de autor) reprezintă un interes deosebit nu doar pentru cercetătorii profesionişti, ci şi pentru publicul larg, incluzînd o analiză obiectivă şi multiaspectuală a mai multor probleme istorice cruciale.

Valeriu PASAT a fost recomandat de Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Anatol CIOBANU, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fondat o şcoală ştiinţifică la Universitatea de Stat din Moldova în cadrul căreia a pregătit 38 de doctori în ştiinţe, printre aceştea fiind 5 doctori habilitaţi, care continuă să dezvolte concepţia lingvistică a fondatorului în Republica Moldova şi peste hotarele ei. Autor a peste 700 lucrări, ele incluzînd 11 monografii, 20 de manuale de limbă română pentru licee, gimnazii, universităţi, 673 de articole inserate în culegeri, reviste prestigioase naţionale şi internaţionale din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Franţa, Spania etc., care reflectă probleme şi promovează idei cu referire la sintaxa limbii române, sociolingvistică, lingvistică contrastiv-tipologică.

Anatol CIOBANU a fost recomandat de Universitatea de Stat din Moldova.

Vasile BABUC, doctor habilitat în agricultură, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, este fondator al unor direcţii noi de cercetare, fondator al şcolii ştiinţifice în pomicultură din Republica Moldova , recunoscută şi în alte ţări, fondator şi promotor al pomiculturii intensive. Pe parcursul anilor 1975-2010 a fost iniţiator, coautor, coordonator, redactor ştiinţific la 8 cărţi cu îndrumări agrotehnice pentru pomicultori. Dumnealui este cunoscut şi drept consultant permanent la cele mai avansate întreprinderi pomicole din ţară.
Începînd din 1961 pînă în prezent, prin activitatea didactică, inclusiv în funcţia de şef al catedrei de pomicultură (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) a contribuit substanţial la modernizarea disciplinei respective, în conformitate cu realizările în pomicultura mondială. Este autor şi coautor a 4 manuale ş multiple îndrumări metodice didactice, contribuind semnificativ la reformarea învăţămîntului agrar.

Vasile BABUC a fost recomandat de Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Iurie PLATON, pictor, ceramist, sculptor, autor a mai multor lucrări monumentale în for public (de menţionat cele din Leipzig şi Meppen, Germania), precum şi lucrări de pictură şi sculptură, aflate în colecţii publice (din Argentina, Cehia, Estonia, Germania, Republica Moldova, România) şi private (de pe toate continentele şi toate meridianele). Operele de artă ale dlui Platon au fost expuse la numeroase expoziţii (solo şi de grup) din ţară şi peste hotarele ei, fiind înalt apreciate cu specialiştii din domeniu.

Iurie PLATON a fost recomandat de Uniunea Artiştilor Plastici.

Vladimir CURBET, coregraf, a montat cu ansamblul „Joc” peste 50 de dansuri populare, adevărate spectacole de muzică, port şi dans popular, cu un nivel înalt interpretativ, atingînd o performanţă artistică fără de pereche în lume. Măiestria artistului V.Curbet a fost înalt apreciată de coregrafii cu renume din Moscova, Brazilia, Mexic, Australia, Portugalia, Franţa etc. A montat dansuri moldoveneşti în colective prestigioase din Bulgaria, România şi Iugoslavia. Vladimir Curbet s-a afirmat ca folclorist şi publicist: a înregistrat melodii şi texte pentru cîntece populare, a publicat un şir de articole, studii şi cărţi referitoare la specificul, originea şi maniera de interpretare a dansului moldovenesc popular, la necesitatea păstrării şi dezvoltării creatoare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare moldoveneşti. Este autor al cărţilor antologice, adevărate enciclopedii vii: „La vatra horelor”, „Promotori ai artei populare”, „Tot cu cîntecul mă mîngîi”, „Aşa-i jocul pe la noi” şi „La gura unei peşteri de comori”. Artistul Poporului al URSS a colectat peste 6000 cîntece şi melodii de joc populare, numeroase din ele aflîndu-şi a doua viaţă în cele 9 cărţi ale sale.

Vladimir CURBET a fost recomandat de Ministerul Culturii.

Alexandru GRECU, regizor, actor, scenarist, a fondat în 1990 primul teatru de satiră din R.Moldova – Teatrul „Satiricus”, unul din teatrele de referinţă ale Republicii Moldova, menţinînd o trupă constantă, omogenă şi performantă. Alexandru Grecu a regizat circa 50 de spectacole, înregistrănd performaţe artistice notorii – 6 premii naţionale (printre care Premiul special al juriului – 2011, şi Premiul Orizont – Cel mai bun regizor – 2010), precum şi mai multe premii internaţionale. Spectacolele montate de regizorul Grecu sînt înalt apreciate atît de publicul autohton cît şi de cel din străinătate, fiind solicitate fără întrerupere pe parcursul a 10 ani.
A organizat (cu titlu de pionerat) un şir de turnee peste hotare: în SUA, Suedia, Franţa, Irak, Germania, România, Bulgaria, Spania, Grecia, Italia, Anglia etc. A organizat (de asemenea, în premieră) participarea teatrului în cadrul mai multor festivaluri internaţionale, de la care s-au întors cu numeroase premii de prestigiu.
Este un pedagog remarcabil. În calitate de lector superior la catedra „Măiestria actorului” din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dl A.Grecu a pregătit trupa iniţială de actori tineri care au venit în teatru practic de pe băncile şcolii. În ultimii ani a instruit la AMTAP alte grupe de tineri, care ulterior au fost angajaţi în Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale.
Dl GRECU este un promotor consecvent al valorilor artistice naţionale, realizînd pe parcursul ultimului deceniu patru proiecte artistice naţionale de anvergură.
Alexandru GRECU a fost recomandat de Uniunea Teatrală din Moldova.

Andrei STRÎMBEANU, poet, publicist, prozator, dramaturg, s-a manifestat plenar în mai multe genuri literare încă din anii 60 ai secolului trecut. În poezie excelează cu poemul Lupii şi o serie de poezii, unele devenite şlagăre muzicale, ele culminînd cu cîntecul Primăvară, muzică de Mihai Dolgan, care de aproape 50 de ani se interpretează la noi şi în toată lumea doar în limba română. În proză – cu nuvela Gîndacul de Colorado, pe care critica literară o situează în rîndul celor mai bune nuvele româneşti. În acelaşi timp, Andrei Strîmbeanu a apărut şi cu alte nuvele în antologii de proză în străinătate, alături de scriitori ca Şolohov, Aitmatov, Şukşin, Solouhin, Druţă, Astafiev şi alţii. Cele 7 piese ale sale, dintre care 5 au fost apreciate cu Premiul I, una cu Premiul II, iar Oltea cu Premiul UNIC la Concursurile de dramaturgie a Ministerului Culturii, toate jucate, iar trei dintre ele continuînd să se afle de ani de zile în repertoriul teatrelor profesioniste şi a celor populare, mai cu seamă Oltea care e studiată în şcoli, îl situează pe andrei Strîmbeanu printre dramaturgii de seamă ai literaturii noastre.

Andrei STRÎMBEANU a fost recomandat de Uniunea Scriitorilor din Moldova şi de Ministerul Culturii.

Constantin TĂNĂSE, doctor în filologie, sociolingvist, scriitor, publicist, promotor al presei în modernizarea, europenizarea şi democratizarea ţării, făuritor de şcoală jurnalistică. Venirea lui C. TĂNĂSE în ziaristică pe post de simplu cronicar şi apoi, transformarea sa în lider al unor instituţii de presă, care au făcut istorie în Republica Moldova, a revoluţionat jurnalismul democratic, politic şi cel de opinie. Alături de o echipă de ziarişti tineri a participat la lansarea primului cotidian naţional de limbă română din R.Moldova, FLUX, iar atunci cînd cotidianul respectiv a fost subordonat editorial unui partid politic, a demisionat şi a fondat ziarul TIMPUL, care prin politica sa editorială, a contribuit decisiv la afirmarea presei independente, dar şi la menţinerea, în societate a spiritului anticomunist.

Domnul TĂNĂSE a făcut deopotrivă rezistenţă, revoluţie şi istorie, fiind un cronicar exigent al timpurilor noastre. Unele dintre cele mai reprezentative volume de publicistică semnate de Constantin Tănase sînt “Ochiul lui Esop”, “Patria vuindă”, “Hoţii de mituri” şi “Blestemul de a fi”.

Constantin TĂNĂSE a fost recomandat de Ministerul Educaţiei.

Nicolae JURAVSCHI, sportiv, antrenor, dublu campion olimpic, deţinător de 8 ori al titlului de campion mondial la proba de canoe, multiplu campion al URSS şi Republicii Moldova. Anume aceste realizări, fără precedent la expirarea a peste 20 de ani de la înregistrarea lor, rămîn un exemplu şi o sursă de inspiraţie pentru tinerii din Republica Moldova.

Nicolae JURAVSCHI este considerat, pe bună dreptate, liderul moral al Mişcării Olimpice din Republica Moldova. Fiind preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic, conduce de mai bine de un deceniu forul olimpic naţional în condiţii deloc uşoare, dînd dovadă de profesionalism, dedicaţie, entuziasm şi onestitate.

Crearea Muzeului Olimpic şi a unei publicaţii de presă a CNO „Sport Plus” sînt la fel iniţiative ale preşedintelui N. JURAVSCHI, care au contribuit la promovarea continuă a Mişcării Olimpice în ţară. A insistat pe crearea a 20 de Agenţii Teritoriale Olimpice, care au înviorat considerabil activitatea sportivă în raioane.

Nicolae JURAVSCHI a fost recomandat de Federaţia de Caiac-Canoe din Republica Moldova.

Direcţia comunicare şi relaţii cu presa a Guvernului Republicii Moldova

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!