Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Întrebare pentru primul om: „Cine ţi-a spus ţie că eşti gol?”

Publicat 14:08 | 17 mart. 2013 // Racursiu, Spiritualitate // 1.168 vizualizări

Adam-Eva-Gradina-RaiuluiCine ţi-a spus ţie că eşti gol?

Pr. Horia Nicolae Prioteasa

Adam cel vechi, căzut în păcatul neascultării de Dumnezeu, s-a trezit în starea omului golit de frumuseţea chipului celui dintâi zidit, prin care firea umană era curată asemenea pruncilor neprihăniţi în plinătatea comuniunii dumnezeieşti şi veşnice.

Pentru restaurarea firii umane a omului, plămădit ca cea mai minunată creaţie, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său Cel iubit, Răscumpărătorul, Care S-a golit de slavă, fără a simţi o ştirbire şi a primit cea mai adâncă smerenie, ascultarea faţă de Tatăl, acceptând pătimiri, batjocură şi ocară din partea omului, iar în cele din urmă răstignirea pe Cruce.

Acest act unic şi sfânt, cu dimensiuni cosmice, avea să fie începutul mântuirii noastre prin îndemn la ascultare prin smerenie, la pocăinţă şi îndreptare, la sfinţire prin virtute.

De la Adam cel vechi la Adam cel Nou, Hristos Domnul şi Dumnezeul nostru nu este altceva decât o trecere de la moarte la Viaţă şi de pe pământ la cer.

Întrebarea Cine ţi-a spus ţie că eşti gol? reprezintă cea mai profundă cugetare şi chemare la pocăinţă spre asemănarea cu plăcuţii sfinţi ai Mântuitorului Hristos.

Dumnezeiasca întrebare are capacitatea de a se ramifica şi diversifica în mulţime de întrebări ce ar putea cuprinde întreaga teologie a Sfinţilor Părinţi şi a răspunde la unele întrebări existenţiale.

Iată doar câteva din aceste întrebări folositoare de suflet: Cine ţi-a spus ţie, omule contemporan, cuprins de nenumăratele griji cotidiene, că lumea aceasta e unică şi că în ea este toată slava omului, că trupul omenesc este asemenea animalelor cu patru picioare sau celorlalte vieţuitoare?

Cine ţi-a spus ţie că cerul, pământul, marea şi toată creaţia sunt rezultatul unor întâmplări neprevăzute, că întreaga frumuseţe a lumii acesteia a apărut din neant?

Cine ţi-a spus ţie că nu este iubire, voinţă, sentiment şi raţiune, că te asemeni cu dobitoacele cele necuvântătoare şi că ai incapacitatea de a te ridica şi de a striga şi de-a ieşi din temniţa păcatelor celor multe şi grele?

Cine ţi-a spus ţie că eşti legat în lanţuri şi-n obezi de mulţimea de păcate şi fărădelegi şi că nu mai poţi primi iertare şi că pentru tine nu este mântuire?

Ori cine ţi-a zis ţie că păcatul nu este chiar o nenorocire şi că Dumnezeu va ierta pe om la sfârşitul lui sau al întregii lumi, indiferent câte păcate a săvârşit în întreaga viaţă, amăgind mintea multor oameni, depărtându-i tot mai mult de Adevăr şi de foloasele lui?

Sau cine ţi-a spus ţie că nu este Înviere şi Viaţă, nemurire şi osândă, că lumea se sfârşeşte odată cu lumea şi că dincolo de ea nu mai e nimic, că trupul omenesc se dă descompunerii şi că omul rămâne supus stricăciunii şi nu se va mai ridica niciodată din pământul din care a fost alcătuit?

Cine ţi-a spus ţie că trebuie să fii dezgolit de dinafară prin duhul proeminent al modei actuale, care insistă tendenţios şi agresiv, atentând la integritatea firii umane chemată spre sfinţire şi îndumnezeire sau pe dinăuntru prin amânarea sau nepăsarea cunoaşterii de Dumnezeu?

Sau cine ţi-a zis că firescul stă tocmai în anormalitate şi că întreaga goliciune reprezintă o stare de fapt concepută în aşa fel încât să pară că aşa a fost creată?

Cine ţi-a spus că nu poţi participa la creaţie prin naşterea şi creşterea copiilor în duhul iubirii milostive, în trăirea cea firească a vieţuirii pe pământ, în armonie şi bună înţelegere ziditoare?

Cine ţi-a spus că e folositor să te laşi îndoctrinat de cele mai prăpăstioase concepte păgâne, de ideile bolnăvicioase ale vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi prin care te goleşti cu totul de suflarea cea dumnezeiască?

Cine ţi-a semănat neghina în suflet şi ţi-a îngreunat creşterea duhovnicească, făcându-te alamă sunătoare şi ghival răsunător?

Cine ţi-a spus să te lepezi de adevărata tradiţie spirituală în care te-ai născut şi prin care ai primit botezul iertării pentru un blid de mâncare atât de trecător?

Cine ţi-a zis să lepezi portul românesc, graiul strămoşilor, hora care ne-a unit de secole, să-ţi vinzi ţarinile străinilor, pentru care vitejii de altădată au vărsat mult sânge?

Cine ţi-a spus că Hristos nu este Domnul, că trebuie să aşteptăm pe altcineva, care să ne înveţe pe noi toate, sau chiar a şi venit şi se află în cămări ascunse şi neştiute de nimeni?

Cine ţi-a zis că nu-i Treime, Doime, Unime şi că nu ştii să te închini în Duh şi-n adevăr, că Sfânta Cruce este doar un semn, nu şi-o lucrare de sfinţire şi de binecuvântare?

Cine se oferă să te înveţe tainele dumnezeirii, când tu te-ai botezat în numele Sfintei Treimi şi de prunc fiind ai fost închinat de naşi şi de părinţi şi încredinţat Bisericii sub ocrotirea tuturor sfinţilor?

Cine ţi-a spus ţie că eşti gol? (Fac. 3, 11)

Ziarul Lumina

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!