Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Îngerii sunt puternici, gata spre a îndeplini Voința Divină

Publicat 22:27 | 07 nov. 2017 // Accente Info, Racursiu, Radar, Spiritualitate // 1.345 vizualizări

IngerPentru că nu S-a mulțumit Să Se contempleze pe Sine Însuși, dar a dorit Să dăruiască binefacerile Sale și Să împărtășească dragostea și bunătatea Sa, Dumnezeu a creat Universul, aducându-l de la neexistență la existență, aflăm din Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin (676 – 749).

Dumnezeu a creat mai întâi lumea nevăzută, apoi lumea văzută și omul, ființă alcătuită atât din elemente văzute, cât și nevăzute.

Dumnezeu ”în timp ce gândește, creează; iar gândul se face lucru, realizându-se prin Cuvânt și desăvârșindu-se prin Duh”.

El este făcătorul și creatorul îngerilor; El i-a adus de la neexistență la existență și i-a zidit după propriul Lui chip, o natură necorporală, un fel de duh și de foc imaterial, după cum spune dumnezeiescul David: „Cel care face pe îngerii Lui duhuri și pe slugile Lui pară de foc” (Psalmi CIII, 5; Evrei I, 7.).

Prin aceste cuvinte arată că ei sunt ușori, arzători, calzi, străbătători, grabnici spre dorul de Dumnezeu și slujirea Lui, îndreptați spre cele de sus și liberi de orice gând material.

Așadar, îngerul este o ființă spirituală, veșnic mișcătoare, liberă, necorporală; slujește lui Dumnezeu și a primit în firea lui nemurirea în har.

Care este, însă, natura și definiția ființei lui, numai ziditorul o știe. Se spune că este necorporal și imaterial în raport cu noi, deoarece tot ceea ce se pune în comparație cu Dumnezeu, singurul incomparabil, este grosolan și material. Numai Dumnezeirea este în realitate imaterială și necorporală”, subliniază Sf. Ioan Damaschin.

Soborul-Sfintilor-Arhangheli-icoana-Mihail-Rafail-GavriilSfântul ne învață în continuare că îngerii “nu au nevoie de limbă și de auz, ci transmit unii altora propriile lor gânduri și hotărâri fără să rostească cuvânt. (…)
Îngerii sunt circumscriși, căci atunci când sunt în cer nu sunt pe pământ și când sunt trimiși de Dumnezeu pe pământ nu rămân și în cer. (…)
Ei au din afară sfințenia ființei lor, de la Duhul. Au, prin harul dumnezeiesc, darul profeției. (…)
Se deosebesc unii de alții prin luminare și prin rang. (…)
Îngerii sunt puternici și gata spre a îndeplini voința divină. (…)
Ei păzesc părțile pământului. Sunt înainte stătătorii neamurilor și ai locurilor, după cum au fost orânduiți de creator. (…)
Ne conduc și ne ajută în lucrurile noastre. (…)
Ei sunt superiori nouă și stau totdeauna împrejurul lui Dumnezeu. (…)
Ei se înclină greu spre rău, dar nu sunt neînclinați (n.n.: este vorba despre îngerii căzuți). Acum, însă, au ajuns neînclinați, nu din pricina firii lor, ci prin har și prin stăruință în unicul bine. (…)
Văd pe Dumnezeu atât cât le este cu putință și aceasta este hrana lor. (…)
Locuiesc în cer și au un singur lucru de făcut: să laude pe Dumnezeu și să slujească voinței lui dumnezeiești. (…)
Îngerii, fiind creaturi, nu sunt creatori. ”.

”Îngerul are o fire rațională, spirituală, liberă și schimbătoare în felul de a gândi sau de a voi, căci tot ceea ce este creat este schimbător. Numai ceea ce este necreat este neschimbător. Tot ceea ce este rațional este și liber.

Așadar, pentru că îngerul are o fire rațională și spirituală, este liber; iar pentru că este creat și schimbător, are facultatea de a rămâne și a progresa în bine sau de a se îndrepta spre rău.

Îngerul este incapabil de pocăință, pentru că este necorporal. Omul, însă, din pricina slăbiciunii corpului are parte de pocăință.

Arhanghelii-numeleÎngerul nu este nemuritor prin fire, ci prin har, căci tot ceea ce are început are și sfârșit potrivit naturii lui.
Numai Dumnezeu este veșnic, dar mai degrabă este mai presus de veșnicie. Căci cel care a făcut timpurile nu este sub timp, ci deasupra timpului”, explică Sf. Ioan Damaschin.

Îngerii sunt lumini spirituale secundare, care își au luminarea din lumina primară fără de început. Nu au nevoie de limbă și de auz, ci transmit unii altora propriile lor gânduri și hotărâri fără să rostească cuvânt.

Toți îngerii au fost zidiți prin Cuvânt și au fost desăvârșiți de Sfântul Duh prin sfințire, participând la luminare și la har în măsura vredniciei și rangului lor.

Îngerii sunt circumscriși, căci atunci când sunt în cer nu sunt pe pământ și când sunt trimiși de Dumnezeu pe pământ nu rămân și în cer.

Nu sunt limitați de pereți, de uși, de încuietori și de peceți, căci sunt nelimitați. Eu spun nelimitați.
Cu toate acestea ei nu apar așa cum sunt celor vrednici, carora Dumnzeu va voi ca ei să se arate, ci sub o formă oarecare, în așa fel încât să-i poata vedea aceia cărora li se arată.
Nelimitat însă, prin fire și în sensul propriu al cuvântului, este numai cel nezidit, căci toată zidirea este limitată de Dumnezeu, care a zidit-o.

Ei au din afară sfințenia ființei lor, de la Duhul. Au, prin harul dumnezeiesc, darul profeției.

Nu au trebuință de căsătorie, căci nu sunt muritori.
Fiind spirite, ei sunt în locuri spirituale. Nu sunt circumscriși în felul celor corporale, natura lor nu are o formă trupească și nici nu au cele trei dimensiuni, ci sunt prezenți în chip spiritual și activează acolo unde li s-ar porunci; cu toate acestea ei nu pot să fie și să activeze simultan în două locuri deosebite”, scrie Sf. Ioan Damaschin.

Arhanghelii-icoana-perete-biserica”Nu știm dacă ființa lor este aceeași sau se deosebește a unora de a altora. Numai Dumnezeu, care i-a făcut, știe, El care știe toate.

Se deosebesc însă unii de alții prin luminare și prin rang, fie că au rangul potrivit gradului de luminare, fie că participă luminării potrivit rangului în care sunt; ei se luminează reciproc potrivit superiorității rangului sau firii.
Este, însă, evident, că cei care sunt mai sus împărtășesc celor mai de jos luminarea și cunoștința.

Îngerii sunt puternici și gata spre a îndeplini voința divină. Prin iuțeala firii lor se găsesc îndată pretutindeni unde ar porunci învoirea dumnezeiască.

Ei păzesc părțile pământului. Sunt înainte stătătorii neamurilor și ai locurilor, după cum au fost orânduiți de creator.

Ne conduc și ne ajută în lucrurile noastre.

Negreșit, potrivit voinței și poruncii dumnzeiești, ei sunt superiori nouă și stau totdeauna împrejurul lui Dumnezeu.

Ei se înclină greu spre rău, dar nu sunt neînclinați. Acum, însă, au ajuns neînclinați, nu din pricina firii lor, ci prin har și prin stăruință în unicul bine.

Văd pe Dumnezeu atât cât le este cu putință și aceasta este hrana lor.

Sunt mai presus de noi, pentru ca sunt necorporali și liberi de orice pasiune trupească; cu toate acestea nu sunt impasibili, căci numai Dumnezeirea este impasibilă.

Iau forma pe care le-ar porunci-o Stăpânul Dumnezeu și astfel se arată oamenilor și le revelează tainele dumnezeiești.

Locuiesc în cer și au un singur lucru de făcut: să laude pe Dumnezeu și să slujească voinței lui dumnezeiești.

Prea Sfântul și prea sfințitul și marele teolog Dionisie Areopagitul spune că toată teologia, adică Sfânta Scriptură ne indică 9 ființe cerești. Dumnezeiescul învățător le împarte pe acestea în trei cete de câte trei.

El spune că cea dintâi ceată este aceea care se află totdeauna lângă Dumnezeu și, potrivit predaniei, este unită de aproape și nemijlocit cu Dumnezeu. Aceasta este ceata Serafimilor cu șase aripi, a Heruvimilor cu mulți ochi și a Tronurilor celor prea sfinte.

A doua ceată este ceata Domniilor, a Puterilor și a Stăpânirilor.

A treia ceată și cea din urmă, a începătoriilor, a Arhanghelilor și a îngerilor.

Unii spun că îngerii s-au făcut înaintea oricărei făpturi, după cum spune Grigore Teologul: „La început Dumnezeu gândește puterile îngerești și cerești și gândul Lui s-a făcut faptă”.

Alții spun că s-au făcut după ce s-a creat primul cer. Toți, însă, mărturisesc că s-au făcut înainte de plăsmuirea omului.
Dar eu sunt de părerea lui Grigore Teologul. Căci trebuia să fie zidită mai întâi ființa spirituală și apoi cea sensibilă și în urmă, din cele două, însuși omul.

Dar toți care spun că îngerii sunt creatorii vreunei ființe, aceștia sunt gura tatălui lor, diavolul. Căci îngerii, fiind creaturi, nu sunt creatori.
Făcătorul, proneitorul și țiitorul tuturora este Dumnezeu, singurul nezidit, cel lăudat și slăvit în Tatăl și în Fiul și în Sfântul Duh”, subliniază Sf. Ioan Damaschin, combătând astfel rătăcirea despre ”îngerii creatori de ființe” ce există și în zilele noastre.

(În acest articol am citat din capitolele “Despre Creație” și “Despre îngeri“ din “Dogmatica“ Sf. Ioan Damaschin, pag. 46-49)

Despre ființa și locul lui Dumnezeu – Sf. Ioan Damaschin

Eleonora Lisnic
Elldor.Info

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!