Elldor.Info

Agenţie de presă şi ziar online

Semnele celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus

Publicat 23:55 | 31 mart. 2012 // Accente Info, Elldorscop, Radar, Spiritualitate // 2.537 vizualizări

mirelasova.over-blog.com

De-a lungul vremii, momentul celei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos a provocat multe discuţii şi interpretări. Este normal să fim preocupaţi de venirea Mântuitorului, dar mai important este cum ne va găsi acel moment, pregătiţi sau nepregătiţi.

Iată ce ne spune Domnul Iisus Hristos despre venirea Fiului Omului: va fi fulgerul, soarele se va întuneca, luna nu va mai lumina, stelele vor cădea, puterile cerului se vor clătina, va apărea pe cer semnul Domnului Hristos, adică Sfânta Cruce, iar Mântuitorul va veni pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă, şi îngerii vor alege pe cei buni de cei răi din cele patru laturi ale lumii.

Toate aceste cuvinte ale Fiului lui Dumnezeu au fost rostite pentru ca noi să nu avem nici un motiv să ne îndoim ca aşa va fi. Şi, sinceri să fim, dacă privim în jurul nostru, vedem de la o zi la alta că nu suntem departe de cele rostite de Domnul Hristos.

***
Iisus a spus: „Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.
Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui.
Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.
Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.
Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape.
Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.
Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.
Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp?
Fericită este sluga aceea, pe care venind stăpânul său, o va afla făcând aşa. Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile sale o va pune.
Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie, şi va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii, va veni stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte, şi o va tăia din dregătorie şi partea ei o va pune cu făţarnicii.
Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.“ (Matei 24,27-33.42-51)

Sursa: Ziarullumina.ro

 

pelerinortodox.com

Evanghelia după Matei, Capitolul 24:

Prima parte a cuvântării eshatologice: dărâmarea templului; începutul durerilor; urâciunea pustiirii; cum şi când va veni Fiul Omului; privegherea aşteptarii mântuitoare.

1. Şi ieşind Iisus şi plecând de la templu, s-au apropiat de El ucenicii Săi, ca să-I arate clădirile templului.

2. Iar El, răspunzând, le-a zis: „Le vedeţi pe toate acestea? Adevăr vă grăiesc: Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească”.

3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, s-au apropiat de El ucenicii, doar între ei, şi I-au zis: „Spune-ne, când vor fi acestea, şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?”

4. Şi, răspunzând, Iisus le-a zis: „Luaţi aminte să nu vă amăgească cineva.

5. Că mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos!, şi pe mulţi îi vor amăgi.

6. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă’nspăimântaţi, căci toate trebuie să fie, dar încă nu-i sfârşitul.

7. Că neam peste neam se va ridica şi’mpărăţie peste’mpărăţie, şi va fi foamete şi ciumă şi cutremur mare pe-alocuri.

8. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii.

9. Atunci vă vor da pe voi la chinuri şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina numelui Meu.

10. Atunci mulţi se vor poticni şi unii pe alţii se vor vinde şi unii pe alţii se vor urî.

11. Şi mulţi profeţi mincinoşi se vor scula şi pe mulţi îi vor amăgi.

12. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.

13. Dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.

14. Şi această Evanghelie a împărăţiei va fi propovaduită în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.

15. Deci, când veţi vedea ceea ce s’a spus prin profetul Daniel, urâciunea pustiirii stând în locul cel sfânt – cine citeşte, să înţeleagă -,

16. atunci cei din Iudeea să fugă’n munţi;

17. cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-şi ia lucrurile din casă;

18. iar cel din ţarină să nu se’ntoarcă înapoi ca să-şi ia haina.

19. Dar vai de cele însărcinate şi de cele ce alăptează în zilele acelea!

20. Rugaţi-vă însă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici sâmbăta.

21. Că mare necaz va fi atunci, cum n’a mai fost de la’nceputul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.

22. Şi dacă zilele acelea nu s’ar fi scurtat, nici un trup n’ar mai scăpa: dar zilele acelea se vor scurta de dragul celor aleşi.

23. Atunci, de vă va spune cineva: Iată, aici este Hristos!, sau: Acolo!, să nu-l credeţi.

24. Că se vor scula hristoşi mincinoşi şi profeţi mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni, ca să-i amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.

25. Iată, v’am spus-o dinainte.

26. Aşadar, de vă vor spune: Iată, este în pustie!, să nu ieşiţi; Iată, este în cămări!, să nu credeţi.

27. Că precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată pân’la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului.

28. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.

29. Iar îndată după necazul acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerului se vor clătina.

30. Atunci se va arata pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate seminţiile pământului şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.

31. Şi-i va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă, şi pe cei aleşi ai Săi îi vor aduna din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor pân’la marginile lor.

32. Învăţaţi de la smochin această parabolă: Când mlădiţa lui devine fragedă şi odrăsleşte frunze, stiţi că vara e aproape;

33. tot aşa şi voi, când le veţi vedea pe toate acestea, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.

34. Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea se vor plini.

35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece!

36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului;

38. că precum în zilele acelea de dinainte de potop oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,

39. şi n’au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului.

40. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;

41. din două, care vor măcina la râşniţă, una va fi luată şi alta va fi lăsată.

42. Aşadar, privegheaţi, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.

43. Să cunoaşteţi însă aceasta, că de-ar şti stăpânul casei la care ceas al nopţii vine furul, ar priveghea şi n’ar lăsa să i se spargă casa.

44. De aceea şi voi fiţi gata, că’n ceasul în care nu gândiţi va veni Fiul Omului.

45. Cine este oare slujitorul credincios şi înţelept, pe care stăpânul l-a pus peste slugile sale ca să le dea hrană la timp?

46. Fericit e slujitorul acela pe care, venind stăpânul, îl va găsi făcând aşa;

47. adevăr vă grăiesc că-l va pune peste toate avuţiile sale.

48. Dar dacă slujitorul acela, rău fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie…,

49. şi va începe să-i bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii,

50. stăpânul acelui slujitor va veni în ziua când el nu se aşteaptă şi’n ceasul pe care nu-l ştie

51. şi-l va despica în două şi partea lui o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

Apocalipsa la ora exactă

Comentarea e interzisă

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!